gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

dyspragmatyzm - zaburzenia zdolności pragmatycznych (komunikacyjnych) u osób z nabytym uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. To tzw. półkula podległa, czyli u zdecydowanej większości praworęcznych niedominująca dla języka.

W literaturze przedmiotu można spotkać się również z pojęciem nieafatyczne zaburzenia mowy lub z terminem pragnozja, który w latach 90. ubiegłego wieku - opracowując Kwestionariusz Oceny i Samooceny Zaburzeń Komunikacji - wprowadzili L. Nelson, P. Satz i L.F. D'Elia. Termin dyspragmatyzm upowszechnił się za sprawą prac M. Pąchalskiej.

Dyspragmatyzm to zaburzenie komunikacji werbalnej, które najczęściej klasyfikuje się jako zaburzenie zachowania, a nawet rozpatruje się je w kategoriach problemów psychiatrycznych.

Zaburzenie to dotyczy osób:
 • po urazach mózgu (bez względu na lokalizację)
 • po udarach mózgu w prawej półkuli
 • z otępieniem
 • ze schizofrenią

W wypadku dyspragmatyzmu słuchacz (osoba postronna) dopiero po powtórnym przeanalizowaniu komunikatu chorego jest w stanie zorientować się, że ma do czynienia z zaburzeniem.

Dyspragmatyczne trudności komunikacyjne:
 • kłopoty w hierarchizowaniu informacji pod względem ważności
 • mało refleksyjne porządkowanie informacji (zmiany tematu, nadmierna detalizacja)
 • dosłowna interpretacja wyrażeń metaforycznych
 • tendencje konfabulacyjne
 • redukcja prozodycznego zróżnicowania wypowiedzi (transakcentacja, monotonny głos)
 • błędy w wydawanych sądach
 • trudności w interpretacji funkcji emocjonalnej wypowiedzi
 • dziwaczne sądy i twierdzenia
 • nietypowy dobór słów (np. nieadekwatny do sytuacji)
 • zaburzenia kodu proksemicznego (zwiększanie lub zmniejszanie dystansu między rozmówcami, donośności głosu, czasu podczas oczekiwania na odpowiedź ze strony rozmówcy).

Zobacz:
 • M. Pąchalska 2007, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, Warszawa.
 • M. Pąchalska, B.D. MacQueen 2008, Mózg i pragmatyka, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, pod red. Ł. Domańskiej, A.R. Borkowskiej, s. 195-231.

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka