Diagnoza i terapia

  • diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń językowych oraz komunikacyjnych, z jakimi borykają się dzieci (np. afazja, autyzm, zespół Aspergera)

  • profilaktyka dysleksji, stymulacja rozwoju mowy w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, niezakończonego rozwoju mowy

  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u osób dorosłych po przebytych udarach, urazach lub chorobach onkologicznych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych mózgu (afazja, pierwotna afazja postępująca)

  • konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami językowymi oraz dla opiekunów osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka

  • nauka języka polskiego jako obcego cudzoziemców oraz osób ze środowisk polonijnych, w tym dzieci dwujęzycznych z trudnościami w opanowaniu języka polskiego

  • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (trening Neuroflow ATS®)