gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja ruchowa
  • polega na trudnościach z samym procesem mówienia, nadawania, kodowania komunikatów
  • rozumienie w dużym stopniu jest zachowane
  • mowa jest powolna z przerwami
  • większość wypowiadanych słów stanowią rzeczowniki (mowa telegraficzna)
  • rzadziej pojawiają się czasowniki, przymiotniki, przysłówki
  • do najrzadszych należą przyimki i spójniki
  • pacjent może być płaczliwy lub apatyczny (bierny)
  • charakterystyczne zaburzenia przybierają postać agramatyzmu i parafazji semantycznych
zob. afazja

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka