gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

W ośrodku organizujemy warsztaty prowadzone we współpracy z wykładowcami tzw. Szkoły Krakowskiej, która skupia logopedów związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.


Obecnie w ofercie znajdują się następujące warsztaty:

Afazja u osób dorosłych
Problemy diagnostyczne


 • prowadząca: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof UAM

  Językoznawca, neurologopeda, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego). Podejmuje badania z zakresu zaburzeń lingwistycznych, głównie o charakterze afazji. Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nazywania, ich neurobiologicznym podłożem, specyfiką leksykonu mentalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię pacjentów z udarem mózgu oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracuje w Klubie Afatyka, który działa w ramach Stowarzyszenia Afazja.

 • termin: 07-08.04.2018r.
 • 16 h lekcyjnych (2 dni szkoleniowe), sob. 10:00-17:15, niedz. 9:00-16:15
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 620 PLN
 • program szkolenia: szkolenie ma charakter warsztatów, w trakcie których słuchacze zobaczą prezentacje audiowizualne do wszystkich omawianych jednostek deficytów, w drugiej częœci szkolenia na podstawie danych neuroobrazowych i obserwacji klinicznej dokonają diagnozy poszczególnych zaburzeń (w tym diagnozy różnicowej).
  1. Neurobiologiczne podstawy języka
  2. Modele językowego przetwarzania informacji
   • modele topologiczne
   • modele hodologiczne (dwustrumieniowy model G. Hickoka i D. Poeppela)
  3. Modularnoœć języka w œwietle afazji
  4. Epidemiologia afazji: co powinien wiedzieć neurologopeda?
  5. Problemy diagnostyczne afazji
  6. Podział dualny a podziały szkoły rosyjskiej
  7. Diagnoza różnicowa afazji
   • afazja motoryczna
   • afazja sensoryczna
   • afazja transkorowa (ruchowa, czuciowa, mieszana)
   • afazja podkorowa (torebkowo-prążkowiowe, wzgórzowe)
   • afazja przewodzeniowa
   • afazja skrzyżowana
  8. Anomia w afazji i afazja anomiczna
   • czym jest i czym nie jest anomia
   • anomia jako zaburzenie uniwersalne
   • typy anomii:
    • syndrom TOT
    • anomia semantyczna
    • anomia fonologiczna
    • anomia optyczna
   • typologia kompensacji zaburzeń anomicznych
  9. Apraksja mowy
   • cechy AOS i problemy terminologiczne
   • diagnoza różnicowa:
    • apraksja mowy a afazja
    • apraksja mowy a dyzartria
    • apraksja mowy a neurogenne jąkanie
   • typy apraksji mowy
   • mechanizm apraksji mowy
   • etiologia apraksji mowy
   • specyfika terapii
  10. Pierwotna afazja postępująca
   • kryteria diagnostyczne
   • diagnoza różnicowa
   • typologia PPA
    • PPA ruchowa
    • PPA semantyczna
    • PPA logopeniczna
    • inne typy PPA: dynamiczna, anomiczna, mieszana
   • PPA a pierwotna postępująca apraksja mowy
  11. Laboratorium neurologopedyczne
   • budowa opinii neurologopedycznej
   • symultaniczne studia przypadków (afazje i pierwotne postępujące afazje)
 • REJESTRACJA (do 25 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof UP
 • termin: 08.04.2018r.
 • godz.:
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 320 PLN
 • tematyka
  1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
  2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
  3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
  4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
  5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
  6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Swiata.
  7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
  8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
  9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
  10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
  11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
  12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
  13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduDiagnoza różnicowa autyzmu i Zespołu Aspergera. Terapia zaburzeń ze spektrum Zespołu Aspergera


 • prowadzący: dr hab Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 09.04.2018r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne Zespołu Aspergera (ZA), w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji. Omówione zostaną różnice i podobieństwa między ZA a autyzmem. Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględnieniem typowych dla spektrum autyzmu sposobów przetwarzania informacji. W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe.
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 11.05.2018r.
 • godz.: 14:00 - 19:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 12.05.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powišzanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dŸwiękonaœladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduTERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - dla początkujących


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 26.04.2018r.
 • godz.: 09:00-14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 360 PLN
 • tematyka
  1. Podstawy terapii neurobiologicznej
  2. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
  3. Osiem głównych procesów rozwoju neuronalnego
  4. Zakłócenie rozwojowe i zaburzenia rozwoju
  5. Zasady rozwoju neuronalnego
  6. Mechanizm stymulacji
  7. Terapia słuchowa
  8. MTG, GA
  9. Terapia funkcji wzrokowych
  10. Wybór dominującej ręki
  11. Stymulacja zabawy
  12. Stymulacja lewej półkuli mózgu (sekwencje, szeregi, relacje)
  13. Terapia zachowań społecznych
  14. Stymulacja funkcji motorycznych
  15. Stymulacja przetwarzania bodŸców smakowych, zapachowych i dotykowych
  16. Stymulacja pamięci
  17. Ćwiczenia kategoryzacji i myœlenia przyczynowo-skutkowego
  18. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka CzytaniaŽ i kształtowanie systemu językowego (programowanie języka, metody komunikacyjne, dzienniki wydarzeń)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Warsztaty, które już się odbyły

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka