gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

W o¶rodku organizujemy warsztaty prowadzone we współpracy z wykładowcami tzw. Szkoły Krakowskiej, która skupia logopedów zwi±zanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.


Obecnie w ofercie znajduj± się następuj±ce warsztaty:Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłysz±cych, autystycznych, z afazj±)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadz±cy: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 22.09.2017r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchot±, niedosłuchem, afazj±, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymuj± certyfikaty potwierdzaj±ce udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadz±cy: dr hab. Marta Korendo
 • termin: 27.10.2017r.
 • godz.
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 320 PLN
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawno¶ci językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD)
a trudno¶ci w procesie komunikacji i uczenia się


 • prowadz±cy: Renata Borowiecka
 • termin: 17.11.2017r.
 • godz.: 14:00 - 19:00 (6 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 200 PLN
 • Szkolenie dla logopedów, neurologopedów, pedagogów korekcyjnych, psychologów pracuj±cych z dziećmi z trudno¶ciami w uczeniu się, trudno¶ciami komunikacyjnymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
 • Plan szkolenia:
  1. Proces słyszenia – czę¶ć obwodowa i o¶rodkowa drogi słuchowej, słyszenie – procesem aktywnym: procesy wstępuj±ce i zstępuj±ce
  2. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego: objawy, definicja, przyczyny
  3. Profile kliniczne APD – charakterystyka, wyzwania dla nauczyciela, terapeuty
  4. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD a dysleksja, ADHD, SLI, spektrum autyzmu
  5. Diagnoza APD – standardy postepowania: audiometria tonalna, testy elektrofizjologiczne, testy behawioralne
  6. Prezentacja narzędzi do diagnozy APD - testy behawioralne
  7. Terapia APD – formy terapii dostępne w Polsce
  8. Praca z dzieckiem z APD w szkole, w domu
  9. Dyskusja. Rozdanie zaświadczeń
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKarty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesi±ca
do ukończenia 9 roku życia.

Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.


 • prowadz±ce: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
 • termin: 02.12.2017r.
 • godz. 10.00-17.00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • program szkolenia:
  1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej
  2. Teoretyczne podstawy KOLD-a
  3. Własności psychometryczne KOLD-a
  4. Charakterystyka i struktura kart wchodz±cych w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P)
  5. Charakterystyka pomocy wchodz±cych w skład testu KOLD
  6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną
  7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych
  8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy
  9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym
  10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe
  11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD
 • Więcej informacji o te¶cie KOLD można znaleĽć tutaj
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chc± dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesi±ca życia do końca 9. roku życia
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadz±cy: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 02.12.2017 r.
 • godz.: od 10:00 do 17:00 (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Warunki przeprowadzania badania.
  5. Wywiad z opiekunem dziecka.
  6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
  7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka
  8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
  9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych
  10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
  11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
  12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
  13. Więcej informacji na temat KORP-a można znaleĽć tutaj
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.


 • prowadz±ca: mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 03.12.2017 r.
 • godz.: od 10:00 do 14:00 (5 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 250 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i emocji (KOZE).
  2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka.
  5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
  6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
  7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
  8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesi±ca
do ukończenia 9 roku życia.

Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.


 • prowadz±ce: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
 • termin: 03.12.2017r. TERMIN REZERWOWY - Rejestracja zostanie uruchomiona jeśli zabraknie wolnych miejsc na szkolenie z soboty 2 grudnia
 • godz. 10.00-17.00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • program szkolenia:
  1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej
  2. Teoretyczne podstawy KOLD-a
  3. Własności psychometryczne KOLD-a
  4. Charakterystyka i struktura kart wchodz±cych w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P)
  5. Charakterystyka pomocy wchodz±cych w skład testu KOLD
  6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną
  7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych
  8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy
  9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym
  10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe
  11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD
 • Więcej informacji o te¶cie KOLD można znaleĽć tutaj
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chc± dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesi±ca życia do końca 9. roku życia
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Warsztaty, które już się odbyły

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóĽniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka