Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja - zaburzenia zdolnoci jzykowych (fonologicznych, semantycznych i/lub syntaktycznych) u osb z nabytym uszkodzeniem lewej pkuli mzgu (na skutek destabilizacji obszarw odpowiedzialnych za nadawanie i odbir jzyka). To pkula u zdecydowanej wikszoci praworcznych dominujca dla jzyka.

Termin afazja wprowadzony zosta do literatury przedmiotu w 1864 roku przez Trousseau.

W afazji ulega zaburzeniu zdolno operowania strukturami nie tylko jzykowymi, lecz take - w przypadku osb niewidomych i guchych - afazja ujawnia si pod postaci zaburze zdolnoci nadawania i odbioru innych kodw (np. pismo Braille'a, kod Morse'a, palcowanie), ktrymi chory operowa przed zachorowaniem.

Trudno mwi o afazji, raczej uywa si terminu afazje, poniewa jest ich tyle, ilu pacjentw afatycznych. Generalnie wyodrbnia si dwa podstawowe typy afazji:

Zaburzenie to dotyczy osb:
  • ze schorzeniami naczyniowymi (po udarach mzgu)
  • ze zmianami nowotworowymi mzgu
  • z chorobami neurodegeneracyjnymi (atakujcymi OUN)
  • po urazach mzgowo-czaszkowych
  • po zatruciu toksynami
W przypadku afazji suchacz (osoba postronna) bez wikszego trudu dostrzega, e komunikat chorego jest zaburzony, nawet jeli nie potrafi tego zaburzenia scharakteryzowa czy nazwa

Zobacz:
  • J. Panasiuk 2000, Komunikacja w afazji, "Logopedia" nr 27, s. 55-80.
  • M. Pchalska 1999, Afazjologia, Warszawa-Krakw.
  • M. Pchalska 2003, Diagnoza chorego z afazj, [w:] Logopedia - pytaniai odpowiedzi, t. 2, pod red. T. Gakowskiego i G. Jastrzbowskiej, t. 2, Opole, s. 611-699.
  • M. Pchalska 2007, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mzgu, Warszawa.
  • M. Pchalska 2008, Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, pod red. . Domaskiej, A.R. Borkowskiej, s. 153-194.

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka