gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja - zaburzenia zdolności językowych (fonologicznych, semantycznych i/lub syntaktycznych) u osób z nabytym uszkodzeniem lewej półkuli mózgu (na skutek destabilizacji obszarów odpowiedzialnych za nadawanie i odbiór języka). To półkula u zdecydowanej większości praworęcznych dominująca dla języka.

Termin afazja wprowadzony został do literatury przedmiotu w 1864 roku przez Trousseau.

W afazji ulega zaburzeniu zdolność operowania strukturami nie tylko językowymi, lecz także - w przypadku osób niewidomych i głuchych - afazja ujawnia się pod postacią zaburzeń zdolności nadawania i odbioru innych kodów (np. pismo Braille'a, kod Morse'a, palcowanie), którymi chory operował przed zachorowaniem.

Trudno mówić o afazji, raczej używa się terminu afazje, ponieważ jest ich tyle, ilu pacjentów afatycznych. Generalnie wyodrębnia się dwa podstawowe typy afazji:

Zaburzenie to dotyczy osób:
  • ze schorzeniami naczyniowymi (po udarach mózgu)
  • ze zmianami nowotworowymi mózgu
  • z chorobami neurodegeneracyjnymi (atakującymi OUN)
  • po urazach mózgowo-czaszkowych
  • po zatruciu toksynami
W przypadku afazji słuchacz (osoba postronna) bez większego trudu dostrzega, że komunikat chorego jest zaburzony, nawet jeśli nie potrafi tego zaburzenia scharakteryzować czy nazwać

Zobacz:
  • J. Panasiuk 2000, Komunikacja w afazji, "Logopedia" nr 27, s. 55-80.
  • M. Pąchalska 1999, Afazjologia, Warszawa-Kraków.
  • M. Pąchalska 2003, Diagnoza chorego z afazją, [w:] Logopedia - pytaniai odpowiedzi, t. 2, pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, t. 2, Opole, s. 611-699.
  • M. Pąchalska 2007, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, Warszawa.
  • M. Pąchalska 2008, Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, pod red. Ł. Domańskiej, A.R. Borkowskiej, s. 153-194.

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka